สโรชาโอสถ

สูตรต้นตำรับยาสู่ 100 ปี

ตามสูตรตำรับภูมิปัญญาไทย มุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

สโรชาโอสถ

ความเป็นมาสูตรต้นตำรับยาสู่ 100 ปี

ส่งต่อเคล็ดลับจากรุ่นสู่รุ่น ตามสูตรตำรับภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย มุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสุขภาพของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตให้เป็นไปตามสภาวะสมดุลแบบธรรมชาติ โดยใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยาแผนโบราณทุกผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการจดทะเบียนจากองค์การอาหารและยา ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP PIC/S จึงทำให้เราสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเกิดคุณค่ากับสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอน

https://unsplash.com/@quanle2819
https://unsplash.com/@fabmag
ยาน้ำสโรชา

ว่านชักมดลูก สูตรพิเศษ

มีส่วนผสมของสมุนไพรอีกหลายอย่าง เช่น โสมเกาหลี โสมจีน ว่านมหาเมฆ ว่านนางคำ ดอกคำฝอย ตังกุย เอี๊ยะบอเช่า มะไฟเดือน 5 ฯลฯ เป็นต้น ด้วยตัวยาที่จะช่วยเสริมฤทธิ์กันจึงทำให้บำรุงโลหิต ผิวพรรณเปร่งปรั่ง แก้ประจำเดือนมาไม่ปรกติ มีตกขาว ช่องคลอดแห้ง มีกลิ่น ช่องคลอดขยายตัวไม่กระชับ มดลูกเคลื่อนต่ำ อาการวัยทอง

ผลทดสอบการวิจัยพบว่า

จากการทดสอบฤทธิ์การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ ของน้ำสโรชา พบว่ามีฤทธิ์การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ โดยไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ที่ความเข้มข้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 mg/mL ซึ่งมีฤทธิ์เทียบเท่ากับสารควบคุมด้านบวกคือ วิตามินซี และ resveratrol นอกจากนี้ ยังพบว่า ยาน้ำสโรชา มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้ง 3 กลไก ประกอบด้วย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging activity) ด้วยวิธี DPPH ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน (Inhibition of Lipid peroxidation activity) ด้วยวิธี Lipid peroxidation และฤทธิ์การเกิดคีเลชันของโลหะ (Chelation activity) ด้วยวิธี Ferrous Metal chelating

ตารางแสดง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดตัวอย่าง

สารทดสอบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (เปอร์เซ็นต์) ฤทธิ์ยับยั้งเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน (เปอร์เซ็นต์) ฤทธิ์การเกิดคีเลชันของโลหะ (เปอร์เซ็นต์)
ยาน้ำสโรชา 82.36±0.92a 76.02±0.12b 71.80±1.28b
วิตามินซี 899.01±0.21a N.D. N.D.
วิตามินอี N.D. 86.45±0.54a N.D.
อีดีทีเอ N.D. N.D. 81.19±0.12a

หมายเหตุ :
a-b คือ ความแตกต่างในคอลัมน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05
N.D. คือ ไม่ได้ตรวจสอบ

ยาน้ำสโรชา

ยาน้ำแก้ปวดเมื่อย สูตรพิเศษ

มีส่วนผสมบำรุงที่สำคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ เกาเอ็นอ่อน โตวต๋ง ปาเก๊กเทียน เถาม้ากระทืบโรง ใบโด่ไม่รู้ล้ม เปลือกต้นกำลังเสือโคร่ง เถาวัลย์เปรียง ฯลฯ เป็นต้น บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ปวดหลัง ปวดเอว เส้นตึง แก้กษัย บำรุงกำลัง

ตรวจสอบโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กรวินท์วิชญ์
บุญพิสุทธินันท์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปี 2560-ปัจจุบัน เป็นกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ
ทั้งสิ้น 97 รางวัล

โดยผลงานล่าสุดได้แก่

 1. ปี 2561 รางวัล The World Invention KING Grand Award (รางวัลสูงสุดของงาน) จากการประกวดผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน 5th Korea Creative Invention Contest (CiC) 2018 เรื่อง apox® : Aroma Gel-Wax for pain relieve from Thai medicinal recipe ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ Seoul Korea
 2. ปี 2561 รางวัลเหรียญเงิน จากงาน The 3rd international invention competition in Canada, iCAN 2018 Toronto international society of innovation & Advanced skinlls (TISIAS) เรื่อง ME DAY ®: Whitening miracle natural skin care วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ Toronto Cannada

ที่ปรึกษา

ดร. พัชรินรุจา
จันทโรนานนท์

คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สาขางานวิจัยที่สนใจ
 • - ความสัมพันธ์และการเมืองระหว่างประเทศ (ไทย-จีน)
 • - อาเซียนศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

 1. พ.ศ. 2554 ล่ามภาษาจีนในงานแสดงอัญมณีนานาชาติ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
 2. พ.ศ. 2554 ฝึกงานที่สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 3. พ.ศ. 2555 ล่ามในงานต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยือนประเทศจีน
 4. พ.ศ. 2559 นักวิจัยประจำ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. พ.ศ. 2560-ปัจจับัน กรรมบริษัท ไอริส 2005 จำกัด ดำเนินกิจการแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok

สาขางานวิจัยที่สนใจ

 1. พ.ศ. 2558 Patcharinruja Juntaronanont, International Court of Justice Judgment: The End of the Preah Vihear Temple Dispute?, Southeast Asia Studies, 2015, P.4-12
 2. พ.ศ. 2559 Patcharinruja Juntaronanont and Piti Srisangnam, Lancang-Mekong Cooperation: New Cooperation, New Community, New Challenge, Proceedings of Conference on Synergizing China’s Belt and Road Initiative with ASEAN Community Development Strategies, 26-27 July 2016, Fudan University, China
 3. พ.ศ. 2559 พัชรินรุจา จันทโรนานนท์, การทูตสาธารณะ: มุมมองจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของสมเด็จพระเทพรัตน ฯ สยามบรมราชกุมารี, นำเสนอในการประชุมระดับชาติ จีนศึกษา ครั้งที่ 1 2559, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 7 ตุลาคม 2559
 4. พ.ศ. 2560 Patcharinruja Juntaronanont and Piti Srisangnam, ASEAN-China Cooperation in CLMV: the Role of Thailand and China in Mekong River Development Projects, Proceedings of Conference on ASEAN-China Relations in Transition: Differences Management and Win-Win Cooperation, 28 May 2017, Fudan University, China
 5. พ.ศ. 2560 Patcharinruja Juntaronanont and Yang Baoyun, From the history to the future: Relationship between China and mainland Southeast Asian countries, Proceedings of International Seminar on China’s Rising Influence that Will Change the Face of Mainland ASEAN, 27-28 June 2017, Chulalongkorn University

ที่ปรึกษา

ดร. พญ. ณัฐฐาภณิตา
รพีพงษ์พัฒนา

Committee of Thai association cosmetics surgery and medicine
 • - Scientific committee of distance Curriculum Aesthetics Practice,Distance Education Institute., Ministry of Education
 • - Medical executive Nutta clinic., Asia derma Co.,Ltd
 • - Committee in GP society Club

Membership

 1. International membership Korean college of cosmetics surgery
 2. Member of Dermatological society of Thailand
 3. Member of Thai association of anti aging and Medicine
 4. International membership of Ameriacn academy of Aesthetics Medicine
 5. Membership of Thai society of cosmeticsDermatology and Surgery
 6. Membership of Thai association cosmetics surgery and medicine

Other Qualification

 1. Diploma in Aesthetics Medicine from American academy of Aesthetics medicine
 2. Diploma of cosmetics Medicine.,TACS
 3. Diploma of facial cosmetics Surgery.,TACS
 4. Certificate of completion in recognition of completion for silhouette soft
 5. Advanced Thread lifting ,Laser and filler combination
 6. Certificate in natural beauty design technique “neuronox” Botulinum toxin type A .,Seoul Korea
 7. Certificate in Cadaver live demonstration course on botulinum toxin ,filler and Thread Lifting
 8. Certification of Advance Botox : botulinum toxin Type A
 9. Botulax in appreciation of your participation in the professional workshop foe Botulax and Dermalax
 10. Certification in program” The happiness of the life through Anti aging”